Política de Privacitat

Protecció de Dades Personals.

La visita a aquest website no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web, seran utilitzats en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Les dades seran incorporats als fitxers de dades de caràcter personal dels quals és responsable https://emprenbiolleida.cat/, on seran tractats en conformitat amb l’establert en la LOPD.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers dels quals és responsable https://emprenbiolleida.cat/, així com al tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat de que puguin ser utilitzats per https://emprenbiolleida.cat/, amb la finalitat d’oferir serveis de suport a projectes de desenvolupament de la idea de negoci, del seu prototip o servei, la definició del model de negoci i la constitució d’empreses en el camp de la bioeconomia.

Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes especificats en la LOPD. Aquests drets podran ser exercitats comunicant-se per escrit a Emprèn BIO 4.0, Edifici CEEILleida, Complex de La Caparrella, 25192 Lleida.

Així mateix, https://emprenbiolleida.cat/ procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats.

https://emprenbiolleida.cat/ adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per a evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatoris suposarà la no prestació o impossibilitat d’accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima els serveis oferts.

Jurisdicció i Legislació Aplicable.

https://emprenbiolleida.cat/ i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre’ls se sotmeten, en quant als termes i condicions que regeixen aquest website i totes les relacions que poguessin derivar-se, al disposat per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest website se sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida (Espanya), tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur.